Kodex blogera

úterý 10. duben 2007 00:00

Aktualizovaná práva a povinnosti blogerů na bigbloger.lidovky.cz. Je nutné, aby si je každý zájemce o blogování pozorně přečetl.

verze 2.01 (inspirovane etickym kodexom blog.sme.sk)

Aktualizováno 11.2.2011

Všichni blogeři a blogerky se při registraci zavazují dodržovat tento kodex. Kodex upravuje vztahy provozovatele systému a blogerů, nezávislost blogerů, jejich povinnosti ve vztahu k autorským právům a sankce za porušení kodexu.

 

Definice pojmů:
Blog - soubor textů jednoho autora zveřejněných pod doménou bigbloger.lidovky.cz
Provozovatel – vydavatelství Mafra, a.s.
Bloger – autor textů zaregistrovaný v systému bigbloger.lidovky.cz

1. Nezávislost blogera a obsah blogů

 • Bloger má právo svobodně vyjadřovat své názory. Nesmí však při tom porušovat občanská práva jiných lidí, poškozovat jejich dobré jméno anebo zasahovat do jejich soukromí s výjimkou případů, kdy tyto osoby a nebo organizace samy konají v rozporu se zákonem či dobrými mravy a zveřejnění je ve veřejném zájmu.

 • Bloger sám se musí podřizovat požadavku svobodné výměny názorů a volnému toku informací.

 • Bloger nese zodpovědnost za to, pokud obsah jeho blogu bude v rozporu se zákony České republiky.

 • Bloger nesmí propagovat rasovou, národnostní, náboženskou a jinou nesnášenlivost.

 • Bloger nesmí zveřejňovat vymyšlené či nepravdivé informace s úmyslem poškodit jiné osoby anebo skupiny osob.

 • Pokud bloger uveřejní chybnou a nebo neúplnou informaci, je povinen uvést ji na pravou míru doplněním původního článku nebo zveřejněním článku nového.

 • Pokud bloger mění již uveřejněné články, vždy musí v textu ponechat i původní verzi a k ní doplnit opravu. Nesmí měnit texty tak, aby čtenáře uvedl v omyl o jejich původním znění. Výjimkou jsou opravy, které nemají vliv na smysl textu (např. opravy překlepů a gramatických chyb), které je možné vykonat i bez zachování původní verze.

 • Bloger nesmí manipulovat s datem a časem uveřejnění příspěvku s cílem vyvolat falešné zdání o skutečném čase jejich zveřejnění. Zakázaná je hlavně změna data už zveřejněného článku s cílem zobrazit ho znova na lepší pozici na bigbloger.lidovky.cz.

 • Bloger nesmí smazat již jednou uveřejněný článek (nebo změnit status již uveřejněného článku na soukromý či krátký), pokud svůj úmysl neoznámí administrátorovi blogu a nedostane jeho souhlas. Důvodem je nekorektní snaha některých blogerů o manipulaci s karmou autora.

 • Jakákoliv manipaluce s karmou nebo čteností je zakázána. Pokud se bloger takového podvodu dopustí, bude jeho blog okamžitě bez upozornění zakázán.


2. Autorská práva a citování zdrojů

 • Publikováním textů v systému bigbloger.lidovky.cz dává autor souhlas se zveřejněním těchto textů nebo jejich částí na internetové stránce www.lidovky.cz a v tištěném vydání deníku Lidové noviny. Pokud si bloger nepřeje zveřejnění svých textů na stránkách lidovky.cz nebo v deníku Lidové noviny, svůj text neumístí na stránku bigbloger.lidovky.cz, ale pouze do svého soukromého blogu.

 • Za zveřejnění textů z blogu na stránkách lidovky.cz či v papírovém vydání Lidových novin blogerovi nepřísluší honorář, pokud provozovatel v konkrétním případě nerozhodne jinak.
 • Není vhodné, aby bloger texty zveřejněné na blogu Lidových novin publikoval také na jiných webových stránkách či blozích, které si založí na jiných serverech. Články by měly být psány původně pro bigbloger.lidovky.cz. Pokud bloger na bigbloger.lidovky.cz opakovaně kopíruje identické články ze svých jiných blogů, může být jeho blog stažen bez předchozího upozornění. Článek napsaný pro blog může převzít i jiné médium, musí však zmínit, že článek byl původně napsán pro bigbloger.lidovky.cz
 • Bloger je povinný uvádět zdroje svých informací, hlavně pokud jimi jsou jiná média.
 • Bloger nesmí uveřejnit pod vlastním jménem cizí text nebo jeho část. To platí i pro texty, jejichž autor není znám - například ty, které dostal e-mailem.
 • Pokud je zdrojem informace internetové médium, součástí citace zdroje by měl být i internetový odkaz na článek, z něhož bloger čerpal. Odkaz na původní zdroj ovšem nesmí být v perexu článku v podobě zkopírované adresy (pokud je nezbytně nutné, aby perex odkaz obsahoval, bloger využije funkce "Vlozit odkaz" v editoru bigblogera). Odkaz na hlavní stránku média je přípustný, pokud není možno odkázat přímo na konkrétní článek.

 • Bloger nesmí používat ve svých textech obrázky a loga z jiných internetových stránek, pokud mu držitel autorských práv neudělil souhlas na jejich použití (ať už osobně anebo v pravidlech stanovujících podmínky přebírání jeho děl). Ve všech případech je bloger povinný uvést původní zdroj, odkud obrázek pochází.


3. Soukromé blogy a titulní stránka bigbloger.lidovky.cz

 • Provozovatel poskytuje blogerovi prostor na publikování textů na jeho vlastním soukromém blogu (příjmení.bigbloger.lidovky.cz) a technickou podporu.

 • Bloger nemá automatický nárok na odkaz ze stránky bigbloger.lidovky.cz. Provozovatel nemusí udávat důvod, proč je některý zápisek odkazován z bigbloger.lidovky.cz a jiný ne.

 • Texty, jejichž zařazení na titulní stránku bigbloger.lidovky.cz je ZAKÁZANÉ, jsou především:
  - texty obsahující vulgarismy (zvláště v titulku a perexu), pokud není vulgarismus ojedinělý a nevyhnutelný pro celistvost textu (o přípustnosti v případě sporu rozhodnou administrátoři)

  - texty anebo obrázky, jejichž autorem není sám bloger, zvláště když je dostal e-mailem nebo získal z jiné webové stránky (např. vtipy)
  - velmi krátké texty s malou informační hodnotou. Jde především o narážky, poznámky a odpovědi na předchozí články, které patří do diskuze. Blogem není a na hlavní stranu nepatří kompilát z různých zdrojů, které bloger přebral odjinud (ať už z webu, či z literatury).
  - texty s grafickými prvky, jejichž cílem je nepřiměřeně přitáhnout pozornost na článek (např. celý titulek VELKÝMI PÍSMENY, speciální >>znaky<< v titulku, texty jinou barvou atd.)
  - texty, které by mohly ohrozit mravní vývoj mládeže anebo jsou z jiného důvodu nevhodné pro mládež do 18 let (např. pornografie)
  - texty propagující finanční sbírku - s výjimkou odkazů na oficiální sbírky zaregistrovaných nadací a charitativních organizací
  - texty s titulky, jejichž cílem je oklamáním čtenářů přilákat jejich pozornost (titulky, které přímo nesouvisí s textem)
  - texty, které nejsou (správně) zařazeny do společné rubriky
  - články, jejichž hlavním cílem je systematické obtěžování, urážení nebo zesměšňování jiných blogerů či diskutujících

  - články, jejichž hlavním tématem je blog (váš vlastní nebo cizí) či diskuse k němu. Na titulku tedy nepatří například vaše úvahy o jiných blogerech a úrovni jejich textů, stížnosti na diskutující, oznámení o tom, že končíte s psaním, úvahy o reputaci a podobně.

  - vzkazy jednotlivým osobám, ať už svým známým, diskutujícím, jiným blogerům nebo administrátorům.

  - opravy, doplňky a vysvětlení ke svým předchozím článkům, pokud zjevně nepřinášejí nové užitečné informace

  - "experimenty", "žerty" a "průzkumy" typu "chtěl jsem vyzkoušet, kolik lidí klikne na takový titulek" anebo "chtěl jsem vyzkoušet, kolik lidí naletí/uvěří..."

 • Pokud přesto takový text na titulní stranu vložíte, administrátoři mohou rozhodnout o jeho stažení jen na váš soukromý blog, i když nebude porušovat jiný bod kodexu.

 • Autor nesmí na titulní stranu bigbloger.lidovky.cz umístit víc než jeden text během jedné hodiny, maximálně však 3 texty za 24 hodin. Na svém soukromém blogu může zveřejnit článků libovolný počet.

 • Pokud autor zařadí na titulní stránku bigbloger.lidovky.cz text, který je v rozporu s pravidly v předcházejícím bodu, administrátoři text přesunou na jeho soukromý blog. V případě opakovaného pokusu blogera o zařazení téhož textu nebo dalšího textu porušujícího kodex stejným způsobem na titulní stranu, mohou administrátoři zakázat blogerovi další publikování jakýchkoli textů na bigbloger.lidovky.cz na stanovenou dobu, nebo neomezeně.


4. Bloger a komerční informace

 • Bloger nesmí v blogu propagovat vlastní nebo cizí komerční aktivity způsobem, který by mohl být považován za skrytou reklamu. Za skrytou reklamu se všeobecně nepovažuje zmínka o vlastních aktivitách či aktivitách vlastní či cizí firmy v článku, pokud je relevantní k tématu článku. V případě, že bloger informuje o aktivitách společnosti, v jejíž činnosti je přímo nebo nepřímo zainteresován, musí však na to výslovně upozornit v každém takovém příspěvku.

 • Bloger nesmí přijmout hmotný nebo finanční dar nebo jinou výhodu jako protihodnotu za pozitivní nebo negativní zmínku firmy, produktu nebo osoby ve svém blogu. Pokud bloger takovou nabídku dostane, je povinen o tom bezprostředně informovat provozovatele.

 • Bloger nesmí prodávat na svém blogu reklamu bez výslovného písemného povolení provozovatele. Tento zákaz platí i pro barterovou reklamu.


5. Vztah blogera a provozovatele blogů

 • Bloger vystupuje pod svým vlastním jménem a na blogu zveřejňuje svou vlastní fotografii (musí na ní být jasně rozpoznatelná jeho tvář) a aspoň krátkou pravdivou informaci o sobě (položka "O autorovi"), pokud mu provozovatel výslovně nepovolí výjimku z tohoto pravidla před vznikem blogu.

 • Mezi provozovatelem a blogerem nevzniká pracovněprávní vztah. Názory vyjádřené v blogu nemusí být v souladu s postojem provozovatele či redakce deníku Lidové noviny a není možno je považovat za názory provozovatele.

 • Bloger nemá právo vydávat se za redaktora deníku Lidové noviny ani Lidovek.cz, pokud mu toto právo výslovně neudělí provozovatel.

 • Pokud chce bloger zrušit svůj blog, požádá o to provozovatele e-mailem a uvede důvody. O obnově blogu nebo zřízení nového může bloger požádat nejdříve měsíc po zrušení.

  Pokud bloger déle než čtyři měsíce nepřidá na svůj blog žádný nový příspěvek, má provozovatel právo jeho blog zrušit.


6. Politici a blogy
Pro politiky a veřejně činné osoby platí na blozích i tato čtyři rámcová pravidla:

 1. Je to váš osobní blog. Nepatří do něj oficiální prohlášení, logo strany, volební slogany ani tiskové zprávy. Patří na něj vaše osobní názory, komentáře a postřehy.

 2. Poskytujeme vám prostor na stránce příjmení.bigbloger.lidovky.cz - na vašem osobním blogu. Uveřejnění i na bigbloger.lidovky.cz a dalších podstránkách není nárokovatelné, závisí výhradně na tom, jak zajímavé budou vaše články připadat provozovateli.

 3. diskuzi musíte strpět i kritiku, ne však osobní urážky. Konečné rozhodnutí, zda daný příspěvek už překročil hranici slušnosti, zůstane na nás.

 4. Ve svém profilu můžete uvést svou příslušnost k politické straně, odkaz na její web a případně informaci, na jaký post kandidujete. Uvedení těchto informací je výslovně žádoucí v případě, pokud píšete o tématech týkajících se politiky nebo vašeho volebního programu (svou politickou příslušnost můžete zatajit jen pokud píšete například výhradně o své rodině).


7. Sankce za porušení kodexu
V případě porušení kodexu má provozovatel v závislosti na míře a závažnosti přečinu právo:

 1. Upozornit blogera na to, že porušil kodex, a vyzvat ho k nápravě a neopakování prohřešku.

 2. Stáhnout text, kterým bloger porušil kodex, ze společné stránky bigbloger.lidovky.cz.

 3. Stáhnout celý blog konkrétního autora ze společné stránky bigbloger.lidovky.cz tak, že všechny jeho články se budou zobrazovat už jen na jeho osobním blogu, a to na stanovenou zkušební dobu, nebo natrvalo.

 4. Bez upozornění smazat ze systému článek, kterým kodex porušil.

 5. Zablokovat konto blogera v systému bigbloger.lidovky.cz a znepřístupnit jeho texty čtenářům.

Za normálních okolnosti provozovatel uplatňuje sankce v tomto pořadí. Pokud však bloger poruší kodex vážným způsobem nebo opakovaně, může mu být jeho blog zrušen okamžitě i bez předchozího upozornění.

8. Odesláním přihlášky poskytuje zájemce společnosti Mafra, a.s., se sídlem Praha 5, Karla Engliše 519/11, PSČ 150 00, IČ: 43874444, provozovateli serveru Lidovky.cz, souhlas se zpracováním jím uvedených osobních údajů pro účely shora uvedené, tzn. vyhodnocení jednotlivých přihlášek a kontaktování vybraných blogerů v případě ověřování informací.

BLOG info

BLOG info

BLOG info

info

Vše, co potřebujete vědět o blogování na Lidovkách

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora